Polityka prywatności

Warunki przetwarzania danych osobowych

1. Niniejsze warunki przetwarzania danych osobowych ("Warunki") odnoszą się do Państwa danych osobowych i prywatności. Proszę zwrócić na nie należytą uwagę.

INFORMACJE PODSTAWOWE
2. Regulamin w sposób jednoznaczny określa zasady i reguły przetwarzania danych osobowych użytkowników usług spółki Strachan, s.r.o., z siedzibą w Ždiar 646, 059 55 Ždiar, 45326533 (zwanej dalej "Operatorem") świadczonych za pośrednictwem strony internetowej hotelbachledka.sk (zwanych dalej "Usługami").

3. Przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Usług, Administrator podlega Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "Rozporządzenie"), ustawie nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (dalej "Ustawa") oraz innym powiązanym powszechnie obowiązującym przepisom prawa.

4. Dane osobowe oznaczają, zgodnie z właściwymi przepisami Rozporządzenia i Ustawy, wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie powszechnie stosowanego identyfikatora, innego niż imię i nazwisko, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji lub identyfikator internetowy, lub na podstawie jednej lub więcej cech lub atrybutów stanowiących jego/jej tożsamość fizyczną, tożsamość fizjologiczną, tożsamość genetyczną, tożsamość psychologiczną, tożsamość psychiczną, tożsamość ekonomiczną, tożsamość kulturową lub tożsamość społeczną.

5. Podmiotem danych w rozumieniu Rozporządzenia i Ustawy, czyli osobą fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane, jest każdy użytkownik usług Administratora, w tym Ty.

6. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia i Ustawy jest Strachan, s.r.o., która określiła cel i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych i przetwarza je we własnym imieniu.

7. Niniejszy Regulamin przetwarzania danych osobowych wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i uznaje się go za wypełnienie obowiązku informacyjnego Administratora Danych w stosunku do osób, których dane dotyczą, w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia oraz art. 19 Ustawy.

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
8. Poprzez aktywne potwierdzenie akceptacji Warunków (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola), a następnie złożenie rejestracji lub innego zaznaczonego żądania dostarczenia lub udostępnienia określonej usługi:
(a) dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w celach określonych w Warunkach zgodnie z Rozporządzeniem i prawem,
b) potwierdza Pan/Pani, że podane przez Pana/Panią dane osobowe są prawidłowe i aktualne,
c) jednocześnie potwierdzasz, że jeśli nie masz ukończonych 16 lat, Twój opiekun prawny (np. rodzic) wyraził lub upoważnił zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

9.Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest korzystanie i czas trwania konkretnej usługi Administratora, o którą prosisz lub do której prosisz o dostęp, lub zawarcie i wykonanie umowy stanowiącej podstawę prawną korzystania i czasu trwania żądanej usługi.

10. Udostępnienie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do korzystania i trwania konkretnej usługi Administratora, o którą Państwo wnioskują lub do której wnioskują Państwo o dostęp, jak również do zawarcia i wykonania umowy stanowiącej podstawę prawną korzystania z żądanej usługi.

Celem ściśle związanym z korzystaniem z Usług jest przesyłanie Użytkownikowi krótkich wiadomości e-mail o nowościach lub innych ważnych lub przydatnych informacjach związanych z Usługą, które Operator może wysyłać na podany i zarejestrowany przez Użytkownika adres e-mail. Subskrypcję można założyć na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z subskrypcji tych krótkich wiadomości e-mail w dowolnym momencie poprzez kliknięcie na link znajdujący się w dowolnej z tych wiadomości e-mail.

12.Przez cel ściśle związany z korzystaniem z usług rozumie się również analizy i statystyki związane z ich wykorzystaniem, które umożliwią Operatorowi ulepszanie i optymalizację swoich usług i strony internetowej.

13. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim, co stanowi również prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 47 Rozporządzenia. Oznacza to, że Administrator jest uprawniony do przetwarzania podanych danych osobowych również w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie którego będzie mógł wysyłać do Państwa wiadomości e-mail o treści handlowej. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego Regulaminu, wyrażają Państwo również zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu prowadzenia skutecznej komunikacji marketingowej, w tym profilowania w zakresie związanym z tym celem, na podstawie którego będą Państwu wyświetlane na stronie internetowej Serwisu w szczególności reklamy, które są dla Państwa istotne i odpowiadają Państwa preferencjom, w zależności od Państwa aktywności w sieci.

14. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może być również konieczne w celu wypełnienia obowiązków kontrolera wynikających z rozporządzenia, ustawy i innych ogólnie obowiązujących przepisów prawnych (np. ustawy nr 431/2002 Dz.U. o rachunkowości).

15. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może być również niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora:
(a) pozasądowe i sądowe stosowanie, udowadnianie i egzekwowanie roszczeń prawnych Kontrolera,
b) ochrona przed przestępczością, zawiadamianie i udowadnianie działalności przestępczej oraz udzielanie pomocy organom ścigania i sądom w wykrywaniu działalności przestępczej i jej sprawców,
c) ochrony przed nadużyciami w korzystaniu z usług Operatora oraz zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej i infrastruktury informatycznej Operatora,
d) w celu realizacji innych uzasadnionych interesów Operatora lub osoby trzeciej, zgodnie z Rozporządzeniem i przepisami prawa.

16. Administrator ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe w celu innym niż wskazany w Regulaminie tylko wtedy, gdy udzielą mu Państwo na to wyraźnej zgody lub gdy przetwarzanie danych osobowych w innym celu jest zgodne z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane. Przetwarzanie danych osobowych w celach archiwizacyjnych lub statystycznych uznaje się za zgodne z pierwotnym celem w rozumieniu prawa. W przypadku przetwarzania w przedmiotowych celach administrator dysponuje odpowiednimi i skutecznymi środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zapewnić w szczególności minimalizację danych osobowych, a także pseudonimizację, na podstawie której przetwarzanych danych osobowych nie można przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji przechowywanych oddzielnie.

JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?
17. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania, jak poniżej:

 • kontaktowanie się z Państwem za pośrednictwem formularza kontaktowego:
  • adres e-mail,
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres,
  • Adres IP,
  • dane z plików cookie;
 • wysyłanie wiadomości e-mail:
  • adres e-mail,
  • imię i nazwisko - tylko wtedy, gdy wprowadzisz je w ustawieniach, abyśmy mogli wysyłać Ci spersonalizowane wiadomości,
  • Adres IP,
  • dane z plików cookie;
 • rezerwacja i zakup produktów i usług:
  • adres e-mail,
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres - jeśli jest wymagany do doręczenia,
  • data urodzenia - w celu uzyskania rabatów oraz jeśli wymaga tego charakter sprzedawanych produktów i usług,
  • informacje o odwiedzinach i przeglądaniu strony internetowej,
  • Adres IP,
  • dane z ciasteczek;
 • poszukiwanie pracy:
  • adres e-mail,
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres,
  • dane przesłane w CV - w szczególności wykształcenie i doświadczenie,
  • zdjęcie,
  • Adres IP,
  • dane z ciasteczek;
 • wyświetlanie odpowiednich reklam:
  • adres e-mail,
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres,
  • Adres IP,
  • dane z plików cookie;

18. Cookies
Zgodnie z § 55 ust. 5 ustawy nr 351/2011 Dz.U. o komunikacji elektronicznej w obowiązującym brzmieniu informujemy Państwa o stosowaniu plików cookies i zwracamy uwagę na możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w przypadku, gdy aktualne ustawienia plików cookies nie odpowiadają Państwu.
Co to są ciasteczka? Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być wysyłane do przeglądarki użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej i przechowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze lub innym urządzeniu z dostępem do Internetu, takim jak smartfon lub tablet). Pliki cookie są zapisywane w folderze plików przeglądarki internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz datę ich utworzenia. Przy następnej wizycie na stronie, przeglądarka internetowa ponownie załaduje pliki cookie i wyśle te informacje z powrotem do strony internetowej, która pierwotnie utworzyła plik cookie. Pliki cookie, których używamy nie szkodzą Twojemu komputerowi.
Na naszej stronie internetowej używamy kilku rodzajów plików cookie:
Podstawowe pliki cookie - te pliki cookie stanowią podstawę działania naszej strony internetowej i umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak bezpieczne obszary lub płatności online. Na przykład, podstawowe pliki cookie zapamiętują loginy, umożliwiają dostęp do zabezpieczonych obszarów bez konieczności ponownego logowania, wstępnie wypełniają formularze itp. Bez tych plików cookie nie możemy świadczyć usług, które stanowią podstawę naszej witryny. Jeśli wyłączysz te pliki cookie, nie będziemy w stanie zagwarantować bezbłędnego działania strony.
Operacyjne pliki cookie - Używamy operacyjnych plików cookie do zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania z naszej witryny. Te informacje techniczne informują nas na przykład o tym, które części strony internetowej zostały kliknięte przez użytkownika, którą stronę użytkownik odwiedził jako ostatnią itp. Te pliki cookie są wykorzystywane do analizowania i ulepszania naszej strony internetowej pod względem treści, wydajności i wyglądu. Jeśli wyłączysz te pliki cookie, nie możemy zagwarantować bezbłędnego działania naszej strony internetowej.
Pliki cookies osób trzecich - na stronach Serwisu znajdują się odnośniki i treści z innych stron internetowych. W związku z tym podczas korzystania z naszej strony internetowej mogą być tworzone pliki cookie, na które Operator nie ma wpływu. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy oglądana strona internetowa korzysta z narzędzi analitycznych lub marketing automation osób trzecich (np. narzędzi Google) lub wyświetla treści z witryn osób trzecich, takich jak YouTube lub Facebook. Powoduje to akceptację plików cookie z tych usług stron trzecich. Operator nie ma kontroli nad przechowywaniem lub dostępem do tych plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób te osoby trzecie wykorzystują pliki cookie, zapoznaj się z polityką prywatności i polityką plików cookie tych usług.
Wykorzystanie plików cookies - Korzystając z serwisów prowadzonych przez Operatora, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoja przeglądarka jest włączona do akceptowania plików cookie, nie dokonujesz zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej i nadal odwiedzasz naszą stronę internetową, uznajemy to za akceptację naszych warunków korzystania z plików cookie.
Dlaczego używamy plików cookie? Używamy plików cookie, aby optymalnie tworzyć i stale ulepszać nasze usługi, dostosowywać je do Państwa zainteresowań i potrzeb oraz ulepszać ich strukturę i zawartość. Operator nie wykorzystuje danych uzyskanych za pomocą cookies do kontaktowania się z Państwem drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.
Jak możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie? Większość przeglądarek internetowych jest wstępnie ustawiona na automatyczną akceptację plików cookie. Możesz zmienić to ustawienie poprzez zablokowanie plików cookie lub powiadomienie ich, jeśli pliki cookie mają być wysyłane do Twojego urządzenia. Instrukcje dotyczące zmiany plików cookies można znaleźć w opcji "pomoc" każdej przeglądarki. Jeśli korzystasz z różnych urządzeń, aby uzyskać dostęp do strony (np. komputer, smartfon, tablet), zalecamy dostosowanie każdej przeglądarki na każdym urządzeniu do Twoich preferencji dotyczących plików cookie.
Dlaczego warto zachować ustawienia plików cookie? Korzystanie z plików cookies i ich akceptacja w przeglądarce internetowej zależy od Państwa uznania. Jeśli jednak użytkownik zmieni ich ustawienia, niektóre z naszych stron internetowych mogą mieć ograniczoną funkcjonalność i utrudnione korzystanie z nich.

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE?
19) Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane w niezbędnym zakresie i w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika najpóźniej tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, w którym są przetwarzane (np. do wypełnienia obowiązku nałożonego na Administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub do realizacji jednego z uzasadnionych interesów Administratora itp. W związku z tym Administrator zapewnia zniszczenie (usunięcie lub anonimizację) Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgodnie z Rozporządzeniem i prawem.

CZY PRZETWARZANE DANE OSOBOWE SĄ CHRONIONE? KOMU MOŻNA JE UJAWNIĆ?
20. Państwa dane osobowe są bezpieczne, ponieważ ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany przez system informatyczny Administratora oraz przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych osobowych, niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, przypadkową utratą danych osobowych, usunięciem danych osobowych lub uszkodzeniem danych osobowych. W tym kontekście Administrator ma prawo powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych osobie trzeciej o odpowiednich kompetencjach kadrowych, technicznych, organizacyjnych i zawodowych, która będzie przetwarzać Państwa dane osobowe jako podmiot przetwarzający zgodnie z Rozporządzeniem i prawem w imieniu Administratora, na podstawie pisemnej umowy.

Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych w niezbędnym zakresie następującym odbiorcom:
(a) osobom, które w imieniu Kontrolera dochodzą i egzekwują roszczenia prawne Kontrolera poza sądem i w sądzie, w celu dochodzenia i egzekwowania roszczeń prawnych Kontrolera,
b) sądom, komornikom sądowym, organom ścigania lub innym organom władzy publicznej, w celu dochodzenia i egzekwowania roszczeń prawnych Operatora lub wykonania obowiązków Operatora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c) osobom zapewniającym techniczne funkcjonowanie usług, strony internetowej i infrastruktury informatycznej Operatora, wyłącznie w tym celu,
d) osoby, które zapewniają bezpieczeństwo i ochronę usług, strony internetowej i infrastruktury informatycznej Operatora, a także regularnie monitorują i testują to bezpieczeństwo i ochronę, wyłącznie w tym celu,
e) osobom, które świadczą usługi analityczne i statystyczne na rzecz Operatora w celu poprawy i optymalizacji jego usług oraz strony internetowej,
f) osobom, które świadczą usługi marketingowe na rzecz Operatora, wyłącznie w celu prowadzenia skutecznej i adekwatnej komunikacji marketingowej Operatora (dla uniknięcia wszelkich wątpliwości dodajemy, że wspomniana kategoria osób nie będzie mogła wykorzystywać Państwa danych osobowych do własnych działań marketingowych ani do działań marketingowych żadnej innej osoby poza Operatorem).

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
22) Niniejszym informujemy o prawach i faktach prawnie istotnych związanych z ochroną Państwa danych osobowych wynikających z odpowiednich przepisów Rozporządzenia i Ustawy:
(a) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych (szczegółowo opisane w art. 15 Rozporządzenia i sekcji 21 Ustawy),
b) ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych sprostowania swoich danych osobowych (szczegółowo opisane w art. 16 Rozporządzenia i art. 22 Ustawy),
c) ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym (szczegółowo opisane w art. 17 Rozporządzenia i art. 23 Ustawy),
d) ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (szczegółowo opisane w art. 18 Rozporządzenia i art. 24 Ustawy),
e) przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (szczegółowo opisane w art. 20 Rozporządzenia i art. 26 Ustawy),
f) ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych u Administratora (szczegółowo opisane w art. 21 Rozporządzenia i art. 27 Ustawy),
g) ma Pani/Pan prawo do złożenia wniosku do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych (szczegółowo opisane w § 99 do 103 ustawy),
h) ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie,
i) podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia umowy w przypadku usług, a w przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy stanowiącej podstawę prawną korzystania i trwania zamówionej przez Państwa usługi.

W szczególności chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w ramach którego mają Państwo możliwość:
(a) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, w tym profilowania opartego na tych podstawach prawnych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim.

Zwracamy również Państwa szczególną uwagę na fakt, że mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, Administrator Danych zapewni zniszczenie (usunięcie lub anonimizację) Pani/Pana danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgodnie z Rozporządzeniem i przepisami prawa.

JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ Z MOICH PRAW ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
25. Możesz skorzystać ze swoich praw lub zadać pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, składając wniosek bezpośrednio do Administratora lub do osoby odpowiedzialnej wyznaczonej przez Administratora, poprzez jeden z kontaktów wymienionych poniżej lub w inny wybrany przez siebie sposób.
Kontroler
Adres pocztowy: Strachan, s.r.o., Ždiar 646, 059 55 Ždiar
Adres e-mail: gdpr@hotelbachledka.sk
Osoba odpowiedzialna

26. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszych Warunków, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeżeli jego wniosek złożony na podstawie klauzuli 25. Warunki są w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nieracjonalne, w szczególności z powodu ich powtarzalności, Kontroler może, biorąc pod uwagę treść żądania:
(a) żądać uzasadnionej opłaty odzwierciedlającej koszty administracyjne udzielenia informacji lub uzasadnionej opłaty odzwierciedlającej koszty administracyjne powiadomienia lub uzasadnionej opłaty odzwierciedlającej koszty administracyjne podjęcia żądanego działania; lub
(b) odmówić podjęcia działań w sprawie wniosku.

27. Przyjmuje Pan/Pani również do wiadomości, że przed rozpatrzeniem wniosku złożonego na podstawie pkt 25. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Operator musi przede wszystkim wiarygodnie zweryfikować Twoją tożsamość, aby nie dopuścić do nadużycia Twoich praw. Z tego powodu Administrator Danych może zażądać dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do weryfikacji tożsamości osoby, której dane dotyczą (Państwa tożsamości), jeżeli ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy. Jeśli nawet przy zastosowaniu procedury zgodnie z poprzednim zdaniem Administrator nie jest w stanie zweryfikować tożsamości osoby, której dane dotyczą (Państwa tożsamości) w sposób możliwy do udowodnienia, poinformuje o tym wnioskodawcę, jeśli to możliwe, i odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.

28. Jeżeli Administrator nie spełni Państwa żądania, mogą Państwo zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, Hraničná 12, 820 07, Bratysława 27, Republika Słowacka, jako organu nadzorczego. Mogą Państwo również zwrócić się bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.