Zasady i warunki

  1. Przepisy podstawowe

   1. Grand Hotel**** Bachledka Strachan, prowadzony przez Strachan, s.r.o., 646 059 55 Ždiar. Obiekt noclegowy jest skategoryzowany jako hotel klasy ****, który zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie wellness i usługi dodatkowe.
   2. Niniejszy regulamin (zwany dalej OWH) reguluje sposób dokonywania rezerwacji usług świadczonych przez operatora hotelu, za pośrednictwem recepcji lub systemu rezerwacji online na stronie internetowej www.hotelbachledka.sk, jej podstronach i subdomenach.
   3. Wszystkie warunki nie ujęte w niniejszych OWH są regulowane przez OWH oraz regulamin zakwaterowania w hotelu opublikowany na stronie internetowej hotelu.
  2. Wybór i rezerwacja usług

   1. Operator zobowiązuje się do świadczenia i zapewnienia usług w takim zakresie, w jakim oferuje je w momencie dokonywania rezerwacji.
   2. W przypadku rezerwacji usług dodatkowych, Klient ma prawo tylko do takiej liczby usług, jaką należycie zarezerwował. W tym przypadku decydujące znaczenie ma potwierdzenie rezerwacji, które jest dokumentem zarówno dla operatora, jak i dla klienta.
   3. Klient jest uprawniony do dokonywania dodatkowych uzupełnień rezerwacji oraz do rozszerzenia zakresu zarezerwowanych usług w każdym czasie po dokonaniu rezerwacji.
  3. Warunki płatności

   1. Za usługi oferowane na stronie internetowej hotelu można zapłacić przelewem, kartą kredytową lub fakturą zaliczkową.
    W przypadku wyboru płatności kartą kredytową/debetową, do potwierdzenia wiążącej rezerwacji usług wymagany jest depozyt w wysokości 50-100% ceny rezerwowanych usług, który generowany jest przez system w momencie dokonywania rezerwacji.
   2. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto hotelu, do potwierdzenia wiążącej rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 50-100% ceny rezerwowanych usług.
   3. W przypadku wyboru płatności fakturą zaliczkową, konieczne jest wpłacenie 50-100% wartości faktury zaliczkowej najpóźniej na 14 dni roboczych przed przyjazdem.
   4. Szczegóły płatności. Właściciel rachunku: Strachan, s.r.o. ; Połączenie bankowe: SLSP, a.s., IBAN: SK1609000000000494126833; BIC: GIBASKBX.
   5. Jeśli klient nie wpłaci zadatku za pobyt w terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana w całości.
  4. Anulowanie i zwrot dokonanych płatności

   1. Odstąpienie od umowy i anulowanie rezerwacji usług musi nastąpić zawsze w możliwie najkrótszym terminie, z podaniem przyczyny, w formie pisemnej lub telefonicznej, po czym należy przesłać pisemne potwierdzenie z następującymi danymi Klienta: imię i nazwisko, miejsce stałego zamieszkania, data pobytu, numer potwierdzenia rezerwacji, kontakt e-mail, z którego dokonano rezerwacji, numer konta bankowego w formacie IBAN, wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie tego konta przez Klienta. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko za pośrednictwem recepcji hotelu pod numerem telefonu +421 908 507 773, e-mailem na adres: recepcia@hotelbachledka.sk lub pocztą na adres Grand Hotel**** Bachledka Strachan, Bachledova dolina 695, 059 55 Ždiar
   2. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na pełną treść warunków anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji hotel ma prawo naliczyć opłaty anulacyjne, które są podane w potwierdzeniu rezerwacji.
    Cancellation Policy:
    1. 28 dni przed pobytem – 10% ceny pobytu
    2. 27 – 15 dni przed pobytem – 50% ceny pobytu
    3. 14 – 0 dni przed pobytem – 100% wartości pobytu
    4. Przy wyborze opcji bezzwrotnej płatność jest dokonywana w 100% z góry bez możliwości zwrotu pieniędzy.
    5. Rezerwację można bezpłatnie zmienić jeden raz na co najmniej 29 dni przed przyjazdem. Wszelkie inne zmiany za opłatą w wysokości 20,-€ po uzgodnieniu z recepcją hotelu.
   3. Niezależnie od sposobu zapłaty za zarezerwowane usługi przez Usługobiorcę, sposób zwrotu należności, o ile Usługobiorca jest do tego uprawniony na podstawie niniejszego Regulaminu, dokonywany jest zawsze przelewem z konta Usługodawcy. Całkowita kwota zwracanych usług w Euro zostanie pomniejszona o wszystkie koszty związane z pierwotną płatnością Klienta (opłaty bankowe, opłaty za obsługę płatności kartą, inne opłaty związane z płatnością).
  5. Przyjazd i realizacja pobytu

   1. Po wpłaceniu zadatku za pobyt, klientowi zostanie wystawiony dowód wpłaty, który stanowi wiążące potwierdzenie rezerwacji.
   2. Po zakupie vouchera pobytowego i po zapłaceniu pełnej ceny pobytu, zostanie wystawiony i wysłany na adres e-mail lub adres pocztowy usługodawcy voucher, który klient musi koniecznie okazać po przyjeździe do hotelu i zameldowaniu się w recepcji hotelowej.
  6. Polityka prywatności

   1. Grand Hotel**** Bachledka Strachan przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych ustaw oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „GDPR”). Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i personalne zgodnie z rozporządzeniami UE i odpowiednim ustawodawstwem Republiki Słowackiej.
   2. W celu zameldowania gościa, przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia, numer dowodu osobistego, uzyskany z dokumentu tożsamości gościa, dostarczonego przez niego przed zakwaterowaniem.
   3. Dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i automatycznie przez Grand Hotel**** Bachledka Strachan bezpośrednio przez upoważnionych pracowników oraz dalej przez podmioty przetwarzające wyznaczone przez Grand Hotel**** Bachledka Strachan na podstawie umów o przetwarzanie danych osobowych.
   4. Lista podmiotów, którym mogą być udostępnione dane osobowe gościa: dane osobowe będą udostępniane lub przekazywane osobom trzecim wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
   5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Grand Hotel**** Bachledka Strachan przez okres 6 lat od ostatniej wizyty w hotelu.
   6. Jeśli gość uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego, którym dla terytorium Republiki Słowackiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.sk).

  Niniejsze OP wchodzą w życie z dniem 01.05.2020 r.