Regulamin zakwaterowania

  1. Przepisy podstawowe

   1. Grand Hotel**** Bachledka Strachan, prowadzony przez Strachan, s.r.o., 646 059 55 Ždiar. Obiekt noclegowy jest skategoryzowany jako hotel klasy ****, który zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie wellness i usługi dodatkowe.
   2. Hotel udziela noclegu tylko prawidłowo zameldowanym gościom – po okazaniu ważnego dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
   3. Recepcjonista wyda gościowi kartę zakwaterowania z nazwiskiem, numerem pokoju, długością pobytu, kartą dostępu do pokoju natychmiast po przyjeździe.
  2. Rezerwacje i zakwaterowanie

   1. Korzystając z systemu rezerwacji online, klient oświadcza, że ma ukończone 18 lat i jest zdolny do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu.
   2. Hotel jest zobowiązany do terminowego reagowania na każde zamówienie na usługi noclegowe. Zamówienia na usługi zakwaterowania przyjmowane są w formie pisemnej lub w inny sposób.
    Zamówienia potwierdzone przez Hotel i nie odwołane przez Klienta w terminie są wzajemnie wiążące.
   3. Hotel jest zobowiązany do przyjęcia gościa najwcześniej od godziny 14.00, a najpóźniej do godziny 24.00.
   4. Goście, którzy zameldują się w obiekcie przed godziną przyjazdu, uiszczą także opłatę za nocleg z poprzedniego dnia lub opłatę za wcześniejsze zameldowanie zgodnie z obowiązującym cennikiem i godziną przyjazdu.
   5. Hotel nie posiada pokoju jednoosobowego. Jeśli gość rezerwuje pokój jednoosobowy, za drugie łóżko płaci się 80% całkowitej ceny za łóżko.
   6. Hotel świadczy usługi w jakości i zakresie określonym przez odpowiednie rozporządzenie w sprawie kategoryzacji i klasyfikacji obiektów hotelarskich i gastronomicznych, według którego hotel został sklasyfikowany.
   7. W wyjątkowych przypadkach hotel może zaoferować inne zakwaterowanie niż to, które zostało uzgodnione, o ile nie różni się ono znacząco od potwierdzonej rezerwacji.
   8. W hotelu mogą przebywać wyłącznie osoby wolne od chorób zakaźnych.
   9. Hotel przekaże gościowi kartę zakwaterowania w momencie zameldowania, zawierającą imię i nazwisko gościa, numer pokoju, datę przyjazdu i wyjazdu oraz godzinę opuszczenia pokoju w ostatnim dniu pobytu.
   10. Hotel ma prawo zażądać od gościa, który nie wpłacił zaliczki w wysokości 100% ceny pobytu w momencie dokonywania rezerwacji – salda należnego w dniu przyjazdu, dowodu tożsamości karty kredytowej lub depozytu gotówkowego.
   11. Goście bez gwarantowanej rezerwacji zazwyczaj płacą rachunek po przyjeździe.
   12. Za zakwaterowanie i inne usługi gość jest zobowiązany zapłacić ceny zgodnie z obowiązującym cennikiem, który jest do dyspozycji w recepcji hotelu lub w poszczególnych ośrodkach hotelu.
   13. Goście zobowiązani są do okazania ważnej karty noclegowej w dniu przyjazdu do hotelu, jak również przy zamawianiu innych usług w trakcie pobytu na rachunku hotelowym, który prosimy potwierdzić podpisem.
   14. Gość korzysta z pokoju w czasie uzgodnionym z hotelem. W trosce o komfort gościa, gość wyraża zgodę na sprzątanie i utrzymanie w czystości przydzielonych mu pokoi w celu wykonywania swoich obowiązków przez dozorcę i konserwatora hotelu lub kierownika hotelu; nie dotyczy to sytuacji, gdy na drzwiach znajduje się tabliczka „NIE SPRZĄTAĆ”.
   15. Jeśli gość poprosi o przedłużenie pobytu, hotel może udostępnić mu inny pokój niż ten, w którym pierwotnie przebywał.
   16. W przypadku braku wcześniejszego uzgodnienia godziny zameldowania, gość musi opuścić pokój najpóźniej do godziny 10.00 ostatniego dnia pobytu. Jeśli gość nie uczyni tego w terminie, hotel może obciążyć go opłatą za kolejną dobę pobytu. Informacje na temat opłat za późne wymeldowanie można uzyskać w recepcji.
   17. Hotel ponosi odpowiedzialność za rzeczy wniesione przez klienta do obiektu noclegowego, jak również za szkody wyniesione z obiektu tylko wtedy, gdy rzeczy te były przechowywane w miejscu do tego przeznaczonym, ale maksymalnie do kwoty 334,- €. Hotel ponosi odpowiedzialność za pieniądze, przedmioty wartościowe i dokumenty bez ograniczeń, jeżeli przyjął je do depozytu za pokwitowaniem.
   18. Goście otrzymują gości w częściach wspólnych hotelu. W części noclegowej goście mogą przebywać tylko za zgodą recepcjonisty po wpisaniu się do księgi gości w godzinach od 8:00 do 22:00.
   19. Niniejszy regulamin zakwaterowania jest wiążący dla wszystkich odwiedzających pokoje. Gość, który zarezerwował nocleg i przebywa w pokoju, jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów przez osoby odwiedzające go w pokoju.
   20. W uzasadnionych przypadkach recepcjonista ma prawo nie wyrazić zgody na wizytę w pokoju.
   21. Gość nie przemieszcza urządzeń hotelowych bez zgody odpowiedzialnego pracownika, nie dokonuje przeróbek ani jakiejkolwiek ingerencji w sieć elektryczną lub inną instalację technologiczną.
   22. Gość nie powinien używać w pokoju żadnych urządzeń elektrycznych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do higieny osobistej (golarki lub masażery, suszarki do włosów itp.).
   23. W przypadku choroby lub urazu, hotel zapewni pomoc medyczną lub transport do szpitala.
   24. Opuszczając pokój gość zobowiązany jest zamknąć krany z wodą, wyłączyć światło elektryczne i inne urządzenia (radio, telewizor itp.) w pokoju i pomieszczeniach przyległych oraz zamknąć okna i drzwi.
   25. Ze względów bezpieczeństwa dzieci poniżej 10 roku życia nie mogą pozostawać w pokoju ani w innych pomieszczeniach hotelu bez nadzoru osoby dorosłej. Teren wspólny, plac zabaw dla dzieci, boisko, basen i spa.
   26. Gość nie wnosi do pokoju sprzętu sportowego i przedmiotów, do przechowywania których są zarezerwowane miejsca w pokoju.
   27. Od 22:00 do 06:00 jest cicho w nocy. Gość nie może urządzać w pokojach i na korytarzach hotelowych hałaśliwych imprez, śpiewać, słuchać głośnych programów telewizyjnych lub radiowych, zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej.
   28. W przypadku naruszenia tego przepisu, po wielokrotnym upomnieniu przez recepcjonistę lub inny odpowiedzialny personel hotelu lub policję, operator hotelu ma prawo do anulowania zarezerwowanego noclegu następnego dnia rano bez zwrotu wpłaconej kaucji.
   1. Jeśli gość skorzystał z minibaru w pokoju, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za jego zużycie najpóźniej w dniu wyjazdu z kwatery. W przeciwnym razie operator hotelu ma prawo do dodatkowego obciążenia karty płatniczej stwierdzonym saldem zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz do naliczenia kary umownej w wysokości 100% ceny.
   2. Jeśli Gość w jakikolwiek sposób zniszczył lub uszkodził wyposażenie hotelu, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt w recepcji hotelu, najpóźniej w momencie wyjazdu. To od operatora hotelu zależy, w jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia naprawienia szkody przez odpowiedzialnego gościa. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu hotelowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   3. Hotel przyjmie zwierzę przywiezione przez gościa tylko po udokumentowaniu jego doskonałego stanu zdrowia.
    świadectwo zdrowia zwierzęcia/. Cena za umieszczenie zwierząt jest naliczana na podstawie obowiązujących
    cennik za zakwaterowanie ze zwierzęciem.
    Do trzymania zwierząt stosuje się następujące środki:
   4. Psy i inne zwierzęta mogą być umieszczane na terenie obiektu noclegowego wyłącznie z
    za zgodą ośrodka zakwaterowania. Obowiązkiem gościa jest wcześniejsze zgłoszenie pobytu z
    pies podczas wstępnej komunikacji i późniejszej rezerwacji.
   5. Psy i inne zwierzęta nie mogą wchodzić i przebywać w innych częściach obiektu.
    gdzie przechowywana jest żywność, przygotowywane są posiłki i napoje.
   6. We wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych obiektu psy muszą posiadać koszyczek i być na smyczy.
   7. Zwierzęta domowe nie mogą przebywać na terenie hotelu, w tym w pokoju hotelowym
    pozostawione bez opieki przez gościa / właściciela psa.
   8. Zwierzętom nie wolno pozwolić na odpoczynek – leżenie na łóżku/kanapie lub innym sprzęcie,
    która służy do odpoczynku gości. Niedozwolone jest korzystanie z wanien, pryszniców lub
    zlewów do kąpieli lub mycia zwierząt.
   9. Inwentarz używany do karmienia psów i innych zwierząt nie może być używany do przygotowywania
    lub podawanie jedzenia gościom.
   10. Gość/właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do umożliwienia co najmniej sprawdzenia pokoju podczas pobytu.
    raz dziennie na ewentualne szkody /np. nadmierne zanieczyszczenie/.
   11. Gość/właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do uprzątnięcia odchodów zwierzęcych na terenie obiektu.
   12. Gość/właściciel zwierzęcia, który przebywa ze zwierzęciem, jest odpowiedzialny za przestrzeganie
    godziny ciszy nocnej od 22:00 do 6:00 h.
   13. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę w mieniu obiektu noclegowego
    ponosi gość/właściciel zwierzęcia, które u niego przebywa.
   14. Obiekt noclegowy ma prawo zażądać wpłaty zaliczki przy zameldowaniu.
    za wszelkie szkody wyrządzone przez psa /np. drapanie mebli, zabrudzenia
    dywany, pościel hotelowa z moczem lub innymi odchodami zwierzęcia.
   15. Jest on uprawniony do żądania zaliczki w gotówce lub poprzez preautoryzację kwoty z kredytu.
    karta właściciela zwierzęcia.
   16. Po zakończeniu pobytu i późniejszym sprawdzeniu pokoju hotelowego, zakwaterowanie jest
    obiekt noclegowy jest zobowiązany do zwrotu kaucji w pełnej wysokości, jeśli szkoda nie została wyrządzona
    właścicielowi zwierzęcia.
   17. W przypadku uszkodzenia pokoju hotelowego, obiekt ma prawo do
    zatrzymanie pełnej kwoty kaucji, a następnie przeznaczenie jej na naprawienie szkody
    uszkodzenie.
   18. Przepisy przeciwpożarowe, plan ewakuacji oraz znaki nakazu ewakuacji są wywieszone w obiekcie noclegowym w miejscu widocznym i dostępnym dla gości przebywających w hotelu. Goście zobowiązani są do przestrzegania tych instrukcji podczas pobytu.
   19. Skargi gości i wszelkie sugestie dotyczące ulepszeń są przyjmowane przez kierownictwo hotelu.
   20. Księga życzeń i zażaleń jest dostępna w dostępnym miejscu w recepcji hotelu.
   21. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Zakwaterowania od momentu wynajęcia pokoju. W przypadku poważnego naruszenia umowy, kierownictwo hotelu ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług zakwaterowania nawet przed upływem uzgodnionego terminu.
   22. Zgodnie z przepisami szczególnymi /§ 39 Regulaminu Pocztowego/, obiekt noclegowy przyjmuje przesyłki adresowane do gości przebywających w obiekcie noclegowym lub do gości, którzy zarezerwowali usługi noclegowe. Są oni zobowiązani do dostarczenia tych przesyłek do adresatów, a jeśli nie jest to możliwe, do ich zwrotu.
   23. Hotel oferuje swoim gościom parking. Ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy pozostawiania wartościowych przedmiotów w samochodzie.
   24. Klienci indywidualni lub przewodnicy wycieczek grupowych są zobowiązani do wpłacenia zaliczki za uzgodnione zakwaterowanie i inne usługi w gotówce, przelewem lub kartą kredytową na żądanie przed rozpoczęciem pobytu. Klient, który zapłacił cenę za uzgodnione usługi z góry, jest zobowiązany do podania danych swojej karty kredytowej przy zameldowaniu. Hotel gwarantuje, że dane karty kredytowej nie zostaną niewłaściwie wykorzystane. W przypadku, gdy klient nie zamelduje się pomimo rezerwacji, hotel ma prawo do naliczenia opłaty za anulowanie rezerwacji w wysokości 1 nocy, chyba że uzgodniono inaczej.
   25. Klient wyraża zgodę na to, że hotel zgodnie z ustawą nr 52/1998 Dz. w sprawie ochrony danych osobowych do przetwarzania jego danych. Dane osobowe podane przez klienta mogą być przetwarzane przez hotel wyłącznie w związku z zapewnieniem zakwaterowania i innych usług, a w przypadku cudzoziemców także na potrzeby policji zagranicznej. Hotel zobowiązuje się do podjęcia takich środków, aby przetwarzanie danych osobowych klienta nie prowadziło do nadużycia danych osobowych klienta.
    Hotel może również odstąpić od umowy przed upływem uzgodnionego terminu, jeśli mimo wcześniejszego powiadomienia klient rażąco naruszy dobre obyczaje podczas pobytu lub jeśli rażąco lub wielokrotnie naruszy obowiązki wynikające z regulaminu zakwaterowania.
   26. W przypadku reklamacji dotyczących świadczonych usług, hotel i gość zobowiązani są do postępowania zgodnie z Procedurą Reklamacyjną dostępną na życzenie w recepcji.
  3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

   1. Grand Hotel**** Bachledka Strachan przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych ustaw oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „GDPR”). Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i personalne zgodnie z rozporządzeniami UE i odpowiednim ustawodawstwem Republiki Słowackiej.
   2. W celu zameldowania gościa, przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia, numer dowodu osobistego, uzyskany z dokumentu tożsamości gościa, dostarczonego przez niego przed zakwaterowaniem.
   3. Dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i automatycznie przez Grand Hotel**** Bachledka Strachan bezpośrednio przez upoważnionych pracowników oraz dalej przez podmioty przetwarzające wyznaczone przez Grand Hotel**** Bachledka Strachan na podstawie umów o przetwarzanie danych osobowych.
   4. Lista podmiotów, którym mogą być udostępnione dane osobowe gościa: dane osobowe będą udostępniane lub przekazywane osobom trzecim wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
   5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Grand Hotel**** Bachledka Strachan przez okres 6 lat od ostatniej wizyty w hotelu.
   6. Jeśli gość uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego, którym dla terytorium Republiki Słowackiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.sk).

  Regulamin noclegów obowiązuje od 01.05.2020 r.