Ubytovací řád

  1. Základní ustanovení

   1. Grand Hotel**** Bachledka Strachan, provozuje Strachan, s.r.o., 646 059 55 Ždiar. Ubytovací zařízení je zařazeno do kategorie hotelů třídy ****, který poskytuje ubytování, stravování wellness a doplňkové služby.
   2. Hotel poskytuje ubytování pouze řádně registrovaným hostům – po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiného dokladu totožnosti.
   3. Recepční hostovi ihned po příjezdu vydá ubytovací kartu se jménem, číslem pokoje, délkou pobytu a přístupovou kartou do pokoje.
  2. Rezervace a ubytování

   1. Využitím online rezervačního systému klient prohlašuje, že je mu alespoň 18 let a že je způsobilý nabývat práva a přebírat povinnosti vlastním jménem.
   2. Hotel je povinen včas reagovat na každou objednávku ubytovacích služeb. Objednávky ubytovacích služeb se přijímají písemně nebo jiným způsobem.
    Objednávky, které hotel potvrdil a zákazník je včas nezrušil, jsou vzájemně závazné.
   3. Hotel je povinen ubytovat hosta nejdříve od 14.00 hodin a nejpozději do 24.00 hodin.
   4. Hosté, kteří požádají o ubytování před časem check-inu, zaplatí také poplatek za ubytování za předchozí noc nebo poplatek za předčasný check-in podle platného ceníku a času check-inu.
   5. Hotel nemá jednolůžkový pokoj. Pokud si host rezervuje jednolůžkový pokoj, je druhé lůžko zpoplatněno 80 % celkové ceny za lůžko.
   6. Hotel poskytuje služby v kvalitě a rozsahu stanoveném příslušnou vyhláškou o kategorizaci a klasifikaci ubytovacích a stravovacích zařízení, podle které byl hotel zařazen.
   7. Ve výjimečných případech může hotel nabídnout jiné ubytování, než bylo dohodnuto, pokud se podstatně neliší od potvrzené rezervace.
   8. V hotelu se mohou ubytovat pouze osoby, které netrpí infekčními chorobami.
   9. Hotel vydá hostovi při přihlášení ubytovací kartu se jménem hosta, číslem pokoje, datem příjezdu a odjezdu a časem opuštění pokoje v poslední den pobytu.
   10. Hotel je oprávněn požadovat od hosta, který při rezervaci nezaplatil zálohu ve výši 100 % ceny pobytu, doplatek splatný při příjezdu, identifikaci kreditní kartou nebo hotovostní zálohu.
   11. Hosté bez zaručené rezervace obvykle platí účet při příjezdu.
   12. Za ubytování a další služby je host povinen zaplatit ceny podle platného ceníku, který je k dispozici na recepci hotelu nebo v jednotlivých střediscích hotelu.
   13. Při příjezdu do hotelu a při objednávání dalších služeb během pobytu je nutné předložit platnou ubytovací kartu na hotelovém účtu, což hosté potvrdí svým podpisem.
   14. Host využívá pokoj v době dohodnuté s hotelem. V zájmu zajištění pohodlí hosta souhlasí host s úklidem a údržbou pokojů, které mu byly přiděleny pro účely plnění jeho povinností, pracovníky hotelového dozoru a údržby nebo ředitelem hotelu; to neplatí, pokud jsou dveře označeny štítkem „NEČISTIT“.
   15. Pokud host požádá o prodloužení pobytu, může mu hotel poskytnout jiný pokoj, než ve kterém byl původně ubytován.
   16. Pokud nebyl čas check-inu předem dohodnut, musí host opustit pokoj nejpozději do 10:00 hodin posledního dne pobytu. Pokud tak host neučiní do stanoveného data, může hotel účtovat poplatek za následující den pobytu. Informace o poplatcích za pozdní check-out získáte na recepci.
   17. Hotel odpovídá za věci vnesené klientem do ubytovacího zařízení, jakož i za škodu na vynesených věcech, pouze pokud byly tyto věci uloženy na místě k tomu vyhrazeném, maximálně však do výše 334,- €. Hotel odpovídá za peníze, cennosti a doklady bez omezení, pokud je převzal do úschovy na základě potvrzení.
   18. Hosté přijímají návštěvy ve společných prostorách hotelu. V ubytovací části jsou návštěvy povoleny pouze se svolením recepčního po zápisu do knihy hostů v době od 8:00 do 22:00.
   19. Tento ubytovací řád je závazný pro všechny návštěvy pokojů. Host, který si rezervoval ubytování a je ubytován v pokoji, je odpovědný za dodržování předpisů osob, které ho v pokoji navštěvují.
   20. V odůvodněných případech má recepční právo návštěvu na pokoji nepovolit.
   21. Host nepřemisťuje zařízení hotelu bez souhlasu odpovědného pracovníka, neprovádí žádné úpravy ani zásahy do elektrické sítě nebo jiné technologické instalace.
   22. Host nesmí na pokoji používat žádné elektrické spotřebiče, s výjimkou spotřebičů pro osobní hygienu (holicí nebo masážní strojky, vysoušeče vlasů atd.).
   23. V případě nemoci nebo zranění hotel zajistí lékařskou pomoc nebo převoz do nemocnice.
   24. Při odchodu z pokoje je host povinen zavřít vodovodní kohoutky, vypnout elektrická světla a další spotřebiče (rádio, televizi atd.) v pokoji a přilehlých prostorách a zavřít okna a dveře.
   25. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti mladší 10 let na pokoji ani v jiných částech hotelu bez dozoru dospělé osoby. Společné prostory, dětské hřiště, dětské hřiště, bazén a lázně.
   26. Hosté si do pokoje nepřinášejí sportovní vybavení a předměty, pro jejichž uložení jsou vyhrazeny prostory.
   27. Od 22:00 do 6:00 je noční klid. Hostům není dovoleno pořádat hlučné večírky, zpívat, hlasitě vysílat televizi nebo rádio na pokojích nebo na chodbách hotelu, jsou povinni dodržovat noční klid.
   28. V případě porušení tohoto nařízení je provozovatel hotelu oprávněn po opakovaném upozornění ze strany recepčního nebo jiného odpovědného pracovníka hotelu nebo policie zrušit rezervované ubytování následující ráno bez vrácení zaplacené zálohy za ubytování.
   1. Pokud host využil minibar na pokoji, je povinen uhradit jeho spotřebu nejpozději v den odjezdu z ubytování. V opačném případě je provozovatel hotelu oprávněn dodatečně zúčtovat zjištěný zůstatek dle platného ceníku na vrub platební karty a k ceně účtovat smluvní pokutu ve výši 100 %.
   2. Pokud host jakýmkoli způsobem poškodil nebo znehodnotil zařízení hotelu, je povinen to neprodleně nahlásit na recepci hotelu, nejpozději však v okamžiku svého odjezdu. Je na provozovateli hotelu, jak se vypořádá s náhradou škody od odpovědného hosta. Host nese odpovědnost za škody způsobené na majetku hotelu v souladu s platnými právními předpisy.
   3. Hotel ubytuje zvíře přivedené hostem pouze na základě dokladu o jeho bezvadném zdravotním stavu.
    zdravotní osvědčení zvířete/. Cena za umístění zvířat je účtována na základě platného
    ceník ubytování se zvířetem.
    Pro ubytování zvířat platí následující opatření:
   4. Psi a jiná zvířata mohou být v prostorách ubytovacího zařízení umístěni pouze se
    se souhlasem ubytovacího zařízení. Host je povinen nahlásit pobyt předem u
    psa během první komunikace a následné rezervace.
   5. Psi a jiná zvířata mají zákaz vstupu a pobytu v ostatních prostorách ubytování.
    kde se skladují potraviny, připravují jídla a nápoje.
   6. Ve všech veřejných prostorách zařízení musí mít psi košík a musí být na vodítku.
   7. Domácí zvířata nejsou povolena v prostorách hotelu, včetně hotelového pokoje.
    ponecháno bez dozoru hosta / majitele psa.
   8. Zvířata nesmí odpočívat – ležet na posteli/pohovce nebo jiném vybavení,
    který slouží k odpočinku hostů. Není dovoleno používat vany, sprchy nebo jiné zařízení.
    umyvadla na koupání nebo mytí zvířat.
   9. Inventář používaný ke krmení psů a jiných zvířat se nesmí používat k přípravě
    nebo podávání jídla hostům.
   10. Host/majitel zvířete je povinen umožnit alespoň kontrolu pokoje během pobytu.
    jednou denně kvůli možnému poškození /např. nadměrnému znečištění/.
   11. Host/majitel zvířete je povinen uklidit zvířecí exkrementy v objektu.
   12. Host/majitel zvířete, který se zvířetem pobývá, je zodpovědný za dodržování těchto pravidel
    noční klid od 22:00 do 6:00 h. h.
   13. Odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku ubytovacího zařízení.
    hradí host/majitel zvířete, které je u něj ubytováno.
   14. Ubytovací zařízení je oprávněno požadovat zálohu při přihlášení.
    za škody způsobené psem /např. poškrábání nábytku, znečištění/.
    koberce, hotelové prádlo s močí nebo jinými zvířecími exkrementy.
   15. Je oprávněn požadovat zálohu buď v hotovosti, nebo předautorizací částky z úvěru.
    průkaz majitele zvířete.
   16. Po ukončení pobytu a následné kontrole hotelového pokoje je ubytování
    ubytovací zařízení je povinno vrátit zálohu v plné výši, pokud škoda nevznikla.
    majiteli zvířete.
   17. V případě poškození hotelového pokoje má ubytovací zařízení nárok na.
    zadržet zálohu v plné výši a následně ji použít na opravu škody.
    poškození.
   18. Požární předpisy, evakuační plán a pokyny pro evakuaci jsou v ubytovacím zařízení umístěny na viditelném a pro ubytované hosty přístupném místě. Hosté jsou povinni tyto pokyny během pobytu dodržovat.
   19. Stížnosti hostů a návrhy na zlepšení přijímá vedení hotelu.
   20. Kniha přání a stížností je k dispozici na přístupném místě v recepci hotelu.
   21. Klient je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu od okamžiku pronájmu pokoje. V případě závažného porušení má vedení hotelu právo odstoupit od smlouvy o poskytování ubytovacích služeb i před uplynutím sjednané doby.
   22. Podle zvláštních předpisů /§ 39 poštovního řádu/ přijímá ubytovací zařízení zásilky určené hostům ubytovaným v ubytovacím zařízení nebo hostům, kteří si objednali ubytovací služby. Jsou povinni tyto zásilky doručit adresátům, a pokud to není možné, vrátit je zpět.
   23. Hotel nabízí svým hostům parkování. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme nenechávat v autě žádné cennosti.
   24. Individuální klienti nebo průvodci skupinových zájezdů jsou povinni zaplatit zálohu za sjednané ubytování a další služby v hotovosti, bankovním převodem nebo kreditní kartou na požádání před zahájením pobytu. Klient, který uhradil cenu dohodnutých služeb předem, je povinen při příjezdu poskytnout údaje o své kreditní kartě. Hotel zaručuje, že údaje o kreditní kartě nebudou zneužity. V případě, že se klient i přes rezervaci neubytuje, je hotel oprávněn účtovat storno poplatek za 1 noc, pokud není dohodnuto jinak.
   25. Klient souhlasí s tím, aby hotel v souladu se zákonem č. 52/1998 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovávat jeho údaje. Osobní údaje poskytnuté klientem může hotel zpracovávat výhradně v souvislosti s poskytováním ubytovacích a dalších služeb a v případě cizinců také pro potřeby cizinecké policie. Hotel se zavazuje přijmout taková opatření, aby zpracování osobních údajů klienta nevedlo ke zneužití osobních údajů klienta.
    Hotel může rovněž odstoupit od smlouvy před uplynutím sjednané doby, pokud klient i přes předchozí upozornění hrubě porušuje dobré mravy během pobytu nebo pokud hrubě či opakovaně porušuje povinnosti vyplývající z ubytovacího řádu.
   26. V případě stížnosti na poskytované služby jsou hotel i hosté povinni postupovat podle Reklamačního řádu, který je na vyžádání k dispozici na recepci.
  3. Informace o nakládání s osobními údaji

   1. Grand Hotel**** Bachledka Strachan zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Přijali jsme vhodná technická, organizační a personální opatření v souladu s nařízeními EU a příslušnými právními předpisy Slovenské republiky.
   2. Pro účely registrace hosta jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno , příjmení, bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu, které host získá z dokladu totožnosti, který mu host poskytne před samotným ubytováním.
   3. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automaticky Grand Hotelem**** Bachledka Strachan přímo prostřednictvím jeho pověřených zaměstnanců a dále zpracovateli jmenovanými Grand Hotelem**** Bachledka Strachan na základě smluv o zpracování osobních údajů.
   4. Seznam subjektů, kterým mohou být osobní údaje hosta zpřístupněny: osobní údaje budou poskytnuty nebo zpřístupněny třetím stranám pouze na základě právních předpisů.
   5. Osobní údaje bude Grand Hotel**** Bachledka Strachan zpracovávat po dobu 6 let od poslední návštěvy hotelu.
   6. Pokud se host domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je pro území Slovenské republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.sk).

  Ubytovací řád je platný od 01.05.2020